นักศึกษา รหัส 62 กลุ่มเรียน 621221601

 

ที่

รหัสนักศึกษา ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

1

62122160101

นางสาวชนากานต์ แก้วมี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2

62122160102

นางสาวณัฐธิดา รินฤทธิ์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3

62122160103

นายพลวัฒน์ วงค์จินา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4

62122160104

นายอริญชัย ฟังเพลิน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

5

62122160105

นายวรพงษ์ วันงาม

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6

62122160106

นายชนินทร์ สุนันทา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

7

62122160107

นางสาวอรพรรณ ใจจงดล

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

8

62122160108

นายนพรัตน์ กุลจักร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

9

62122160109

นายเอกราช สิงค์ศรี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์