สถานภาพของหลักสูตร

⇒ คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560
⇒ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561
⇒ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
⇒ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
ให้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประวัติสาขาวิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เริ่มดำเนินการเปิดรับนักศึกษาและดำเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา

ที่รายการเอกสาร
1รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
2รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
3รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
4หนังสือผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
5หนังสือรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6แผนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

รายการประเมินปีการศึกษา
2561
ปีการศึกษา
2562
ผลการประเมินระดับดีระดับดี
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานผ่านผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต4.694.78
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา2.503.33
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์2.813.33
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน3.253.50
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้2.003.00
คะแนนรวมเฉลี่ย3.153.58