ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2563

ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
รวม22
9011102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)-TBA-
9011301การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง3 (3-0-6)-TBA-
5791102คณิตศาสตร์วิศวกรรม 23 (3-0-6)-TBA-
5791105การจัดการทางวิศวกรรม3 (3-0-6)-TBA-
5791106เขียนแบบวิศวกรรม3 (2-2-5)-TBA-
5791108การฝึกปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม1 (0-2-1)-TBA-
5791202การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 23 (2-2-5)-TBA-
5791301การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ3 (2-2-5)-TBA-

ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
รวม21
9011205การพัฒนาทักษะชีวิต3 (3-0-6)-TBA-
9011501พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน3 (3-0-6)-TBA-
5791104สถิติวิศวกรรม3 (3-0-6)-TBA-
5791110อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)-TBA-
5792302สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)-TBA-
5792304ไมโครคอนโทรลเลอร์3 (2-2-5)-TBA-
5792402ระบบปฏิบัติการ3 (2-2-5)-TBA-