ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2563

ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม22
9011102ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)อ.อัจฉรา กวงไหม3851
9011301การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง3 (2-2-5)ผศ.ภานุวัฒน์ ชัยชนะ0443
5791102คณิตศาสตร์วิศวกรรม 23 (3-0-6)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์1353
5791105การจัดการทางวิศวกรรม3 (3-0-6)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ1356
5791106เขียนแบบวิศวกรรม3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์1343
5791108การฝึกปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม1 (0-2-1)อ.สมพร ติ๊บขัด1015
5791202การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 23 (2-2-5)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ1356
5791301การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ3 (2-2-5)ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
อ.จินตนา อำนาจกิติกร
1333

ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชาห้องเรียน
รวม21
9011205การพัฒนาทักษะชีวิต3 (3-0-6)อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง3834
9011501พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน3 (3-0-6)ผศ.วราคม วงศ์ชัย4564
5791104สถิติวิศวกรรม3 (3-0-6)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์1353
5791110อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
อ.จินตนา อำนาจกิติกร
1333
5792302สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
1356
5792304ไมโครคอนโทรลเลอร์3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์1333
5792402ระบบปฏิบัติการ3 (2-2-5)ผศ.นราธิป วงษ์ปันศูนย์คอมฯ 3