ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2563

ชั้นปีที่ 1

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
รวม20
9011101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)รศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน
9011103ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน3 (3-0-6)อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
5791101คณิตศาสตร์วิศวกรรม 13 (3-0-6)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
5791107ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร3 (2-2-5)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
ผศ.นราธิป วงษ์ปัน
5791111กฎหมายและจริยธรรมคอมพิวเตอร์2 (2-0-4)ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
อ.จินตนา อำนาจกิติกร
5791201การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 13 (2-2-5)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
5791203หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ

ชั้นปีที่ 2

รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
รวม21
9011302มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม3 (3-0-6)อ.ชนม์ธนัช สุวรรณ
9011401คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)ผศ.ธัญลักษณ์ งามขำ
5791103คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์3 (3-0-6)ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์
5791109การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
อ.จินตนา อำนาจกิติกร
5792303โครงสร้างคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์
5792401โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี3 (2-2-5)ผศ.นราธิป วงษ์ปัน
5792403เทคโนโลยีเว็บ3 (2-2-5)อ.วีรชัย สว่างทุกข์