ความสำคัญ

ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประเทศไทยได้ประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ที่ยังคงมียุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยยังมุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน กำลังคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยการเตรียมบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถทางวิชาชีพตรงตามความต้องการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกับการดำเนินงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งช่วยปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์