นักศึกษา รุ่นที่ 2 (รหัส 63)

 

 รหัสนักศึกษาข้อมูลนักศึกษาความถนัดและความสนใจช่องทางการติดต่อ
63122160101นายกิตติคุณ บุญมาลา (กิต)
อายุ 18 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- IT Support
Facebook : Kit Kittikhun
Mobile : 097-981-9003
63122160102นางสาววิภาดา ยะอ้อน (ปาน)
อายุ 19 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนดอนไชยวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภองาว จังหวัดลำปาง
สายงานที่สนใจ
- Programmer
Facebook : Wiphada Yaon
Instagram : parn wiphada 2001
63122160103นางสาวกุลธิชา ก้อนทอง (กิ๊บ)
อายุ 18 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- App Developer
- Network Engineer
Facebook : แมว' สามเขา
Instagram : kunthicha_kib
63122160104นางสาวอนัญลักษณ์ ตันใจ (ปรางค์)
อายุ 18 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ภูมิลำเนา : อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- App Developer
- Computer Engineer
Facebook : Ananyalak Tanjai
Mobile : 098-760-4153
Instagram : p.ananyalak_t.j
63122160105นายเรณุวัตร วงศ์ธิ (เลย์)
อายุ 19 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- App Developer
- Game Developer
Facebook : Renuwat Wongthi
Mobile : 083-429-9597
LINE ID : 0834299597
63122160107นางสาวปัญญาพร เสียงเย็น (ผึ้ง)
อายุ 18 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนดอนไชยวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภองาว จังหวัดลำปาง
สายงานที่สนใจ
- Developer
-Graphic Designers
Facebook : ปัญญาพร เสียงเย็น
LINE ID : me.phung
63122160108นายอนุวัตร ช่างหล่อ (บีม)
อายุ 23 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร
ภูมิลำเนา : อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สายงานที่สนใจ
- Web Developer
- Programmer
- Hardware Engineer
Facebook : Anuwat Changlo
Mobile : 098-005-7496
63122160109นางสาวกุลธิดา ทำสุข (กั้ง)
อายุ 19 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
สายงานที่สนใจ
- Web Developer
- App Developer
Facebook : Kunthida Thamsuk
Instagram : thidaa._
63122160110นางสาวปัทมา เรือนปานันท์ (มิว)
อายุ 19 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
สายงานที่สนใจ
- Cyber Police
Facebook : M'mew Patthama
63122160111นายสิทธิพงศ์ ปงเอบุตร (เวฟ)
อายุ 18 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนวิชชานารี
ภูมิลำเนา : อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สายงานที่สนใจ
- Web Developer
- App Developer
Facebook : เวฟ' เฟ่
Mobile : 082-047-8229
63122160112นางสาวกัญธิชา ไชยวุฒิ (แบม)
อายุ 18 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ภูมิลำเนา : อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- Web Designers
Facebook : Kanticha Chaiwut
63122160113นางสาวปณิดา คำใจหนัก (บลู)
อายุ 18 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- AI Developer
Facebook : Panida Panida
63122160115นางสาวชลธิชา ชัยแก้ว (น้ำฝน)
อายุ 18 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ภูมิลำเนา : อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- Web Developer
Facebook : Chonticha Chaikaew
Mobile : 098-462-1278
LINE ID : 0984621278
63122160116นายณัฐพล ไก่ก้อ (ก้อง)
อายุ 18 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนวิชชานารี
ภูมิลำเนา : อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สายงานที่สนใจ
- Computer Engineer
- Web Developer
Facebook : Nattaphon Kaikor
Mobile : 094-883-9434
LINE ID : natthaphon455
63122160117นางสาวสุภารัตน์ อุปะละ (น้ำ)
อายุ 19 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
สายงานที่สนใจ
- Web Developer
- App Developer
- Programmer
Facebook : Suparat Aupala
Instagram : spr_03399
LINE ID : Suparat_nam44
63122160118นางสาวมนัสดา วงค์คำ (มิ้น)
อายุ 18 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
สายงานที่สนใจ
- IT Project Manager
- Graphic Designers
- Programmer
Facebook : มิ้น' นนน
Instagram : min_03651
63122160119นายจารุวิชญ์ อภิวงค์ (ขิมม์)
อายุ 20 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สายงานที่สนใจ
- Program Developer
- Web Designers
Facebook : Jaruwit Apiwong
63122160120นายชาคริต ชมภู (กั๊ม)
อายุ 20 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- Graphic Writer
- Hardware Engineer
Facebook : Chakrit Chompoo
63122160121นายธวัชชล พรหมปัญญาวัตร (บิ๊ก)
อายุ 19 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ภูมิลำเนา : อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- Game Creator
Facebook : Thawatchon Prompunyawat
63122160122นายสุรศักดิ์ วงษ์จันทร์สกุล (ศักดิ์)
อายุ 19 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
ภูมิลำเนา : อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- System Analyst
- App Developer
Facebook : Choma Jo Jo
Mobile : 064-623-9063
63122160123นายปฏิพล ฟองหล่ำ (อาร์ท)
อายุ 19 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
ภูมิลำเนา : อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สายงานที่สนใจ
- AI Developers
- Web Designers
- Programmer
Facebook : Art Her
63122160124นายวรชน เพียรวรรธนะชน (โล่ง)
อายุ 18 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
ภูมิลำเนา : อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- Computer Engineer
- App Developer
Facebook : Worachon Peanwattanachon
63122160126นายไกรวิชญ์ โชติศิริ (หลุยส์)
อายุ 21 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
สายงานที่สนใจ
- Data Engineer
- Data Scientist
- Web Developer
Facebook : หลุยส์
LINE ID : threefiveninefour
63122160127นางสาวปิยนุช สุขดา (นุช)
อายุ 19 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง*หัวหน้านักศึกษาชั้นปีที่ 1
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- Network Engineer
- App Developer
Facebook : Piyanut Sookda
Instagram : Nananuch__