นักศึกษา เกียร์ 1 (รหัส 62)

 รหัสนักศึกษาข้อมูลนักศึกษาความถนัดและความสนใจช่องทางการติดต่อ
62122160101นางสาวชนากานต์ แก้วมี (มิน)

อายุ 19 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
สายงานที่สนใจ
- Cyber Police
- AI Developers
- Programmer
- Web Designers

รายวิชาที่ถนัด
- ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Facebook : Min CHk
62122160102นางสาวณัฐธิดา รินฤทธิ์ (วุ้น)

อายุ 19 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
ภูมิลำเนา : อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
สายงานที่สนใจ
- Web Designer
- Computer Graphics

รายวิชาที่ถนัด
- ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Facebook : Natthida Rinrit
62122160103นายพลวัฒน์ วงค์จินา (พี)

อายุ 21 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร
ภูมิลำเนา : อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
สายงานที่สนใจ
- Hardware Engineer
- Robotic Engineer
- AI Developers
- Software Engineer

รายวิชาที่ถนัด
- การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรก
Facebook : Ponlawat Wongjina
62122160104นายอริญชัย ฟังเพลิน (ไนท์)

อายุ 19 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
สายงานที่สนใจ
- App Developer
- Computer Graphics

รายวิชาที่ถนัด
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- การจัดการทางวิศวกรรม
Facebook : Arinchai Fangploen
62122160105นายวรพงษ์ วันงาม (เฟิร์ส)

อายุ 19 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแม่สันวิทยา
ภูมิลำเนา : อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สายงานที่สนใจ
- Network Engineer
- Computer Graphics

รายวิชาที่ถนัด
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
- เขียนแบบวิศวกรรม
Facebook : F'first Woraphong
62122160106นายชนินทร์ สุนันทา (บาส)

อายุ 19 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
ภูมิลำเนา : อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สายงานที่สนใจ
- Programmer
- Graphic Designers

รายวิชาที่ถนัด
- การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรก
- การฝึกปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม
Facebook : Chanin Sununta
62122160107นางสาวอรพรรณ ใจจงดล (ฝ้าย)

อายุ 20 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ภูมิลำเนา : อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สายงานที่สนใจ
- Web Administrators
- Computer Graphics

รายวิชาที่ถนัด
- การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Facebook : F'Fai Orp
62122160108นายนพรัตน์ กุลจักร์ (โน๊ต)

อายุ 19 ปี
สถาบันการศึกษา : โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ภูมิลำเนา : อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
*หัวหน้านักศึกษาเกียร์ 1
สายงานที่สนใจ
- AI Developers
- Web Designers

รายวิชาที่ถนัด
- คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
- หลักพื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- การฝึกปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม
Facebook : Nopparat Kullajak