ระบบการจัดการศึกษา

 

ระบบ

             การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

             ไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักศึกษา แต่นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์

 

การดำเนินการหลักสูตร

     วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

             ภาคการศึกษาที่ 1      จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน

                                               ในวันและเวลาราชการ

             ภาคการศึกษาที่ 2      จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนตุลาคม – มกราคม

                                               ในวันและเวลาราชการ

             ภาคฤดูร้อน                 จัดการเรียนการสอนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

                 ในวันและเวลาราชการ