ดาวน์โหลด

เอกสารด้านงานวิชาการ

ที่ดาวน์โหลดรายการเอกสาร
1ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ 1/2563
2ปฏิทินกิจกรรมวิชาการ 2/2563
3คำร้องทั่วไป
4คำร้องขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
5คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา
6คำร้องขอเปิดวิชาเรียน
7คำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชา
8คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
9คำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน
10คำร้องการขอโอนผลการเรียน
11คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล
12คำร้องการขอย้ายสาขาวิชา
13คำร้องการขอย้ายสถานศึกษา
14คำร้องขอลาออก
15ใบมอบฉันทะ

เอกสารด้านงานกิจกรรม

ที่ดาวน์โหลดรายการเอกสาร
1คำร้องขอใบรับรองความประพฤติ
2แบบฟอร์มขอใช้สนามกีฬา
3คำร้องขอแก้ไขชั่วโมงกิจกรรม
4คำร้องขอซ่อมกิจกรรม
5แบบฟอร์มขอโค้ดกิจกรรม

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่ดาวน์โหลดรายการเอกสาร
1คู่มือประกอบการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
2คู่มือกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563
3แผนกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
4หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการกำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๓
5กฎระเบียบหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๓