อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 ตำแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ นามสกุล

คุณวุฒิ/ สาขาวิชาสำเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ปี
อาจารย์วีรชัย สว่างทุกข์
(ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ)

ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร


สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
2554


2544
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
(ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ)

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

ค.อ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2547


2530

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นราธิป วงษ์ปัน
(รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ค.อ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2549

2544

อาจารย์ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555

2548


อาจารย์เมธาวัตน์ กาวิลเครือ

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)


วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)


วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)


วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


มหาวิทยาลัยนเรศวร
2557

2561


2559


25572553