การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

 •  วิศวกรคอมพิวเตอร์
 •  วิศวกรระบบ
 •  วิศวกรซอฟต์แวร์
 •  วิศวกรเครือข่าย
 •  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 •  นักเขียนโปรแกรม (โปรแกรมเมอร์)
 •  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 •  ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 •  นักพัฒนาเว็บไซต์
 • นักพัฒนาแอปพลิเคชัน
 •  ผู้จัดการโครงการทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ