ประวัติสาขา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรและออกรหัสหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562