สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม “การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2562วันที่ 5 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา จำนวน 1 ทีม ประกอบด้วย นักศึกษา 3 คน อาจารย์ 2 ท่าน ได้แก่

👨🏻 ว่าที่ร้อยตรีตรีโรจน์ กุลกิตต์ไพศาล
👨🏻‍ นายวทัญญู แสงสุริศรี
👨🏻‍ นายพัชรพล แสนโกศิก

👨🏻 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน (อาจารย์ควบคุมทีม)
👨🏻‍อาจารย์เมธาวัตน์ กาวิลเครือ (อาจารย์ที่ปรึกษา)

เข้าร่วม “การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2562 (World Robot Olympaid 2019 : WRO 2019)” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ทางสาขาวิชาฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะทางด้านหุ่นยนต์อย่างเต็มขีดความสามารถ สรรหาเวทีให้นักศึกษาลงสนามการแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพที่แท้จริง เกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะที่มี เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันจริงอย่างเต็มที่ เพื่อตอบโจทย์คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในอนาคต สามารถป้อนบุคลากรคุณภาพเข้าสู่การพัฒนาประเทศต่อไป


 รูปภาพ